ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az általunk történő adatkezelés megkezdése előtt Ön tájékozódhasson arról, hogy az Ön (mint érintett) adatait miért és mire használjuk, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az adatkezelő:

Adatkezelő megnevezése: Teleki Gergő
Adatkezelő címe: [·] 8227 Felsőörs, Vadrózsa utca 1498/5
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: [·] telekigergo@gmail.com

A személyes adatok megismerésének esetei:

Az adatkezelő az alábbi esetekben jut az Ön személyes adatainak birtokába:

 • Ön felkeresi az adatkezelő honlapját,
 • Ön a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel,
 • Ön a honlapon található e-mail elérhetőségen felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel.

LÁTOGATÁS A HONLAPON

A honlap látogatásával kapcsolatos cookie (süti) szabályzat eléréséhez kattintson ide.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Személyes adatok köre:

Amennyiben  Ön – akár a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon, akár e-mailben – felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, az adatkezelő az Ön alábbi személyes adatainak birtokába jut:

 • az Ön neve,
 • az Ön e-mail címe,
 • az Ön által eshetőlegesen megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés célja:

Az Önnel történő kapcsolattartás, az Ön által feltett kérdések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. Ön hozzájárulását akár emailen, akár ezen nyilatkozatának a kapcsolatfelvételi űrlapon történő megküldésével bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama:

Az Ön személyes adatait a megkeresés (üzenet) tartalmától függően a feltétlenül szükséges ideig, de legfeljebb 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás:

Az Ön személyes adatainak továbbítására nem kerül sor.

Az Ön jogai:

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az Ön tisztában legyen az Önt megillető jogokkal és azok érvényesítésének, gyakorlásának módjával. Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog: arra vonatkozó jogosultság, hogy Ön az adatkezeléssel összefüggő tényekről tájékoztatást kapjon;
 • hozzáféréshez való jog: arra vonatkozó jogosultság, hogy az Ön kérelmére az Ön általunk kezelt személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Ön rendelkezésére bocsássuk;
 • helyesbítéshez való jog: arra vonatkozó jogosultság, hogy az Ön személyes adatai helyesbítésre, illetve kiegészítésre kerüljenek;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog: arra vonatkozó jogosultság, hogy az Ön kérelmére – hacsak jogszabály eltérően nem rendelkezik –, valamint jogszabályban meghatározott további esetekben az Ön személyes adatai kezelését korlátozzuk;
 • törléshez való jog: arra vonatkozó jogosultság, hogy az Érintett kérelmére, valamint jogszabályban meghatározott további esetekben az Érintett személyes adatait a Társaság törölje;
 • adathordozhatósághoz való jog: arra vonatkozó jogosultság, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik – az Ön kérelmére, a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban Önnek átadjuk és azt másik adatkezelőnek továbbítsuk;
 • tiltakozáshoz való jog: arra vonatkozó jogosultság, hogy amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul, Ön tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotást is;
 • jogorvoslathoz való jog: arra vonatkozó jogosultság, hogy Ön a Hatóság, a bíróság eljárását kezdeményezhesse. A hatósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: 06- 1-391-1400, Fax: 06-1-3911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu), ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. Ezen túlmenően, Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon pert is indíthat.